Telefon
+387 33 225 353
Pošaljite email
ois@bih.net.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00

AKTUELNI PROJEKTI  

A. Naučnoistraživački rad u oblasti opće (društvene, političke, ekonomske i vojne) historije Bosne i Hercegovine u doba osmanske vlasti:

 1. Vojno uređenje Bosanskog ejaleta u 17. stoljeću  (od nastanka ejaleta 1580. do Karlovačkog mira 1699) (2014-2018), dr. Aladin Husić

 2. Granice Bosne u ranom novom vijeku: Od 1463. godine do kraja 18. stoljeća, dr. Elma Korić

 3. Kandijski rat (1645-1669) i njegovi odjeci u Bosanskom ejaletu (2012-2017), dr. Fazileta Hafizović

 4. Kulturni život u Sarajevskom kadiluku od 1579. do 1718. godine, dr. Muamer Hodžić

 5. Sidžil Tuzlanskog kadiluka (1644-1646): studija, prijevod, transkripcija, mr. Nihad Dostović 

B. Naučnoistraživački rad u oblasti kulturne historije Bosne i Hercegovine u doba osmanske vlasti, te rad na izučavanju arapskog, turskog i perzijskog jezika i književnosti na ovim jezicima:

 1. Poetičke osnove bošnjačke književnosti na orijentalnim jezicima (juni 2009-2017), akademik Esad Duraković

 2. U potrazi za kulturalnim identitetom: autobiografija, autoreferencijalna fikcija i memoari u književnosti Bošnjaka na orijentalnim jezicima (2014-2018), dr. Adnan Kadrić

 3. Prozne forme na perzijskom jeziku (2014-2018), dr. Sabaheta Gačanin

 4. Standardni bosansko-turski rječnik (2015-2020), dr. Amina Šiljak-Jesenković

 5. Svakodnevni život u Sarajevu u prvoj polovini XIX stoljeća i Medžmua Mula Mustafe Firakije (2015-2019) dr. Alma Omanović-Veladžić

 6. Fadailska djela na orijentalnim jezicima u osmanskoj pisanoj tradiciji na Balkanu (2015-31.12.2018), mr. Dženita Karić

 7. Al-’Awā’il u arapskoj književnosti: Djelo Muḥāḍara al-’awā’il wa musāmara al-’awāḫir Ali-dedea Bošnjaka (2015-2019), mr. Berin Bajrić

 8. Katalogizacija turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine u Mostaru, mr. Madžida Mašić

 9. Iluminirani i ilustrirani rukopisi u sarajevskim rukopisnim zbirkama: likovnoumjetnička obrada i povijesna kontekstualizacija, mr. Aida Smailbegović 

 10. Katalogizacija arapskih i perzijskih rukopisa Muzeja Hercegovine u Mostaru, dr. Dželila Babović 

ZAVRŠENI PROJEKTI (studije)

 1. Sarajevo u XVII stoljeću (2013-2016), dr. Muamer Hodžić 

 2. Dubički rat 1788-1791 (2012-2015), dr. Elma Korić

 3. Divan Ahmeda Taliba: uvodna studija, prijevod i interpretacija (2012-2015), mr. Madžida Mašić

 4. Manzuma o moralu sa komentarom, autora Ahmeda Hatema Bjelopoljaka na arapskom jeziku (2013-2015), dr. Dželila Babović

 5. Gülşen-i Râz-ı 'Ârıfân fi beyân-ı Usûl-i Râh-ı 'Irfân Sarı Abdullah b. Muhammed Bosnevija – Abdija (01.01.2012-30.06.2015), dr. Amina Šiljak-Jesenković

 6. Djelo Hawatim al-Hikam Alauddin Ali-dedea Bošnjaka (2012-2015), dr. Ahmed Zildžić