Telefon
+387 33 225 353
Biblioteka
+387 33 220 957
Pošaljite email
ois@ois.unsa.ba
Radno vrijeme
Pon - Pet 8.00 - 16.00
REDOVNI PROJEKTI    PROJEKTI U SARADNJI S DRUGIM MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM INSTITUCIJAMA

AKTUELNI PROJEKTI  

 A. Naučnoistraživački rad u oblasti kulturne historije Bosne i Hercegovine u doba osmanske vlasti, te rad na izučavanju arapskog, turskog i perzijskog jezika i književnosti na ovim jezicima:

 1. Prilozi izučavanja životopisa znamenitih ličnosti Sarajeva u 18. i 19. stoljeću, dr. Alma Omanović-Veladžić

 2. Minijature u Divanu Hafiza Širazija iz rukopisne zbirke Gazi Husrev-begove biblioteke, Aida Smailbegović, MA

 3. Bošnjački doprinos osmanskoj tradiciji mevludskih spjevova: Mevlud Ali-dede Bošnjaka, u usporedbi sa Salahijinim mevludom i drugim važnijim mevludskim spjevovima na osmanskom turskom jeziku, dr. Amina Šiljak Jesenković

 4. Historija Idrisa Bidlisija Hešt Bihešt, dr. Sabaheta Gačanin

 5. Književno stvaralaštvo Ali-dede Bošnjaka na arapskom jeziku, dr. Berin Bajrić

 6. Naučno i literarno naslijeđe Bosne i Hercegovine od 16. do 19. stoljeća: Rukopisi i rukopisne zbirke na orijentalnim jezicima, dr. Dželila Babović

 7. Rukopisne zbirke na orijentalnim jezicima u bosanskohercegovačkim medresama, tekijama i franjevačkim samostanima, dr. Madžida Mašić

 8. Jezička analiza privatne korespondencije Bošnjaka na osmanskom jeziku iz 19. stoljeća (Neki primjeri iz manjih centara), Rijana Jusufbegović, MA

B. Naučnoistraživački rad u oblasti opće (društvene, političke, ekonomske i vojne) historije Bosne i Hercegovine u doba osmanske vlasti:

 1. Devširma u Bosni (o regrutaciji Bosanaca u janjičare), dr. Aladin Husić

 2. Bosanski defteri iz 19. stoljeća: roznamče defter No. 7. (1251-1256- 1835-1841), dr. Muamer Hodžić,  dr. Adnan Kadrić

 3. Osmanska kartografija Bosne u posljednjim decenijama osmanske uprave, dr. Elma Korić

 4. Uvodna studija i transliteracija djela Niṣābu'l-intisāb ve adābü'l-iktisāb od Münir-i Belgrādīja (iz 17. vijeka), Nihad Dostović, MA

 5. Na pragu novog vremena: popis spahija u rogatičkom kraju iz muharrema 1246. h godine (1830), Amer Maslo, MA

 6. Djelo Nüzhet-i Esrarü'l-Ahyar der-Ahbar-ı Sefer-i Sigetvar kao izvor za biografiju Mehmed-paše Sokolovića, Emina Mostić, MA  

 

ZAVRŠENI PROJEKTI 

(studije, knjige)

 1. Kandijski rat (1645-1669) i njegovi odjeci u Bosanskom ejaletu, dr. Fazileta Hafizović, nije objavljena studija
 2. Sumarni popis Bosanskog sandžaka iz 1516. godine, dr. Fazileta Hafizović, u arhivi prevoda

 3. Poetičke osnove bošnjačke književnosti na orijentalnim jezicima, akademik Esad Duraković - objavljena knjiga

 4. Intertekstualnost u poeziji Bošnjaka na arapskom jeziku, dr. Berin Bajrić - u pripremi za štampu
 5. Sarajevo u XVII stoljeću, dr. Muamer Hodžić 

 6. Dubički rat 1788-1791, dr. Elma Korić

 7. Divan Ahmeda Taliba: uvodna studija, prijevod i interpretacija, dr. Madžida Mašić

 8. Manzuma o moralu sa komentarom, autora Ahmeda Hatema Bjelopoljaka na arapskom jeziku, dr. Dželila Babović

 9. Gülşen-i Râz-ı 'Ârıfân fi beyân-ı Usûl-i Râh-ı 'Irfân Sarı Abdullah b. Muhammed Bosnevija – Abdija, dr. Amina Šiljak-Jesenković
 10. Djelo Hawatim al-Hikam Alauddin Ali-dedea Bošnjaka, dr. Ahmed Zildžić

 11. Katalogizacija arapskih i perzijskih rukopisa Muzeja Hercegovine u Mostaru, dr. Dželila Babović (objavljen Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine Mostar)

 12. Katalogizacija turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine u Mostaru, dr. Madžida Mašić (objavljen Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa Muzeja Hercegovine Mostar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

U saradnji sa Državnim arhiivom Crne Gore Crna Gora u defteru Dukađinskog sandžaka iz 1570. godine, dr. Aladin Husić (2017. godina)

U saradnji sa Muzejom Hercegovine Mostar/ Katalog arapskih, turskih i bosanskih rukopisa u Muzeju Hercegovine Mostar, dr. Dželila Babović & Madžida Mašić (2016)

U saradnji sa Općom bibliotekom TešanjSidžil tešanjskog kadiluka iz druge polovine XVIII vijeka (1165-1204/1752-1790) godine, dr. Aladin Husić (2019. godina)